Počet položek: 0 ks
Celková cena: 0 Kč

Reklamační řád

Upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží v souladu s platnými zákony. Vztahuje se na zboží zakoupené u firmy:

VODOVODNÍ-BATERIE-ESHOP,s.r.o.
Ulice Čoupkových 663/14
624 00 Brno
IČ: 282 84 038
DIČ: CZ28284038

Seznámení s řádem stvrzuje zákazník podpisem příjmového dokladu nebo faktury. Nárok na uplatnění záruky.

KUPUJÍCÍ:

 • musí k reklamaci předložit kopii dokladu o nákupu zboží, popřípadě i záruční list.
 • reklamace musí obsahovat: jméno, adresu, IČO, DIČ, telefonní spojení, soupis reklamovaného zboží, číslo prodejního dokladu, datum prodeje, zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.
 • má právo uplatnit záruku jen na zboží,které vykazuje vady a vztahuje se na něho záruka
 • při reklamaci zboží poškozeného při přepravě spediční firmou, tzn.při přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, je kupující povinen zajistit kontrolu zboží do 24 po převzetí.Jestli tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných touto kontrolou pouze tehdy, když prokáže, že zboží bylo vadné již v době převzetí .
 • nemá nárok na uplatnění záruky v následujících případech: -ztráta dokladu o nákupu zboží
 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba -porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou -nesprávné použiti, manipulace a skladování zboží

PRODÁVAJÍCÍ:

 • na zboží poskytuje záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná nebo neřídí-li se konkrétní případ danými normami
 • ve smyslu platných zákonů může nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry
 • veškeré právem uplatněné záruční opravy poskytuje zdarma
 • v případě neoprávněné reklamace může zákazníkovi účtovat veškeré náklady s tímto spojené
 • u mimozáručnich oprav účtuje cenu dohodou
 • Záruční doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě

Způsob vyřízení reklamace

Oprávněná reklamace na zboží se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem.Tato reklamace bude řešena maximálně do 30 dnů od převzetí reklamace.Bude řešena opravou, v případě neopravitelné vady je zboží vyměněno neboje vrácena finanční částka.Do vrácené částky se nezapočítává cena dopravného. Reklamace se vyřizují výhradně v sídle firmy nebo v autorizovaných servisech. Informace o průběhu reklamačního řízení sdělí pracovník na telefonním čísle sídla firmy. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato.

Účinnost tohoto řádu od 1.1.2008, právo změnu vyhrazeno, k nahlédnutí v sídle firmu a na WWW stránkách.